cover_journal-of-financial-and-Quantitative-Analysis.gif

Social Capital and Debt Contracting: Evidence from Bank Loans and Public Bonds

15. Juni 2017

Autoren Iftekhar Hasan Chun-Keung (Stan) Hoi Qiang Wu Hao Zhang

Ihr Kontakt

Für Wissenschaftler/innen

Für Journalistinnen/en

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft LogoTotal-Equality-LogoGefördert durch das BMWK